عنوان:شركت توسعه پيام گستر همتا (سهامی خاص)
وب‌سایت:https://steinkala.com
ایمیل:info@Steinkala.com
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:035-91010510
آدرس:یزد میبد بخش مرکزی ، کوچه ((شاه محمدی)) ، کوچه 30 آبان
کدپستی:8961654799
شماره اقتصادی:14009524750
شماره ثبت/ملی:1882
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفبارکدتصویرمحصولقیمتتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان0
مبلغ نهایی تومان0
مهر و امضای فروشگاه
مهر و امضای مشتری
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب